Thông báo kết luận thanh tra

Ngày 10/7/2020, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kết luận thanh tra số 276/KLTT-CQLTT về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại Công ty TNHH Bia Vĩnh Phúc.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010; Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra (Quy định về công khai Kết luận thanh tra).

Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại Công ty TNHH Bia Vĩnh Phúc như sau:

1. Nội dung thanh tra.

Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại Công ty TNHH Bia Vĩnh Phúc (thời kỳ thanh tra từ tháng 01/2018 đến 31/5/2020).

2. Nội dung kết luận thanh tra.

Qua quá trình thanh tra, kiểm tra tại Công ty TNHH Bia Vĩnh Phúc cho thấy Công ty TNHH Bia Vĩnh Phúc đã chấp hành các quy định tại Luật An toàn thưc phẩm năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính Phủ); Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 Của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.

Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp.

Thưc hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước; con người trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh đảm bảo theo các quy định của pháp luật hiện hành.